Criw Cymraeg

Welcome to our Criw Cymraeg page. We represent our classes and make Welsh fun in our school! We love speaking Welsh in class and on the yard. We visit other children at playtime to play games and chat to them in Welsh.

We have 2 Criw Cymraeg members from each class. We aim to meet as often as we can to discuss ideas we have and want to share with teachers and other children and to prepare for assemblies we do for our school.

Our aim is to get children to use as much Welsh wherever and whenever they can and enjoy it!

Croeso i’n tudalen Criw Cymraeg. Rydym yn cynrychioli ein dosbarthiadau a gwneud Cymraeg yn hwyl y ein hysgol! Rydym yn caru siarad Cymraeg yn y dosbarth ac yn yr iard. Rydym yn ymweld â phlant arall amser chwarae i chwarae gemau a siarad gyda nhw yng Nghymraeg.

Rydym yn cael 2 aelod o Griw Cymraeg o bob dosbarth. Ein nod yw cwrdd yn aml i drafod syniadau rydym yn cael ac eisiau rhannu gydag athrawon a phlant arall ac i baratoi am wasanaethau rydym yn gwneud i’r ysgol.

Ei nod yw cael llawer o blant i ddefnyddio gymaint o Gymraeg sy’n bosib ac i fwynhau e!